Garwin
Garwin Origin:
English
Garwin Pronounce:
Meaning of Garwin:
Friend with a spear.
Garwin in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Garwin?
BOYS
+ Garwin
GIRLS

Meaning and origin of the baby name garwin. Meaning of garwin. What does garwin mean? garwin origin. Information about garwin.

Garwin originates in English language and means Friend with a spear.