Hapharaim
Hapharaim Origin:
Biblical
Hapharaim Pronounce:
Meaning of Hapharaim:
Searching, digging.
Hapharaim in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Hapharaim?
BOYS
GIRLS
+ Hapharaim

Meaning and origin of the baby name hapharaim. Meaning of hapharaim. What does hapharaim mean? hapharaim origin. Information about hapharaim.

Hapharaim originates in Biblical language and means Searching, digging.