Kadin
Kadin Origin:
Arabic
Kadin Pronounce:
Meaning of Kadin:
Companion.
Kadin in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Kadin?
BOYS
+ Kadin
GIRLS

Meaning and origin of the baby name kadin-2. Meaning of kadin-2. What does kadin-2 mean? kadin-2 origin. Information about kadin-2.

Kadin originates in Arabic language and means Companion.