Newton
Newton Origin:
English
Newton Pronounce:
Meaning of Newton:
The English name Newton means - new town
Newton in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Newton?
BOYS
+ Newton
GIRLS

Meaning and origin of the baby name newton. Meaning of newton. What does newton mean? newton origin. Information about newton.

Newton originates in English language and means The English name Newton means - new town