Shinar
Shinar Origin:
Biblical
Shinar Pronounce:
Meaning of Shinar:
Watch of him that sleeps
Shinar in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Shinar?
BOYS
+ Shinar
GIRLS

Meaning and origin of the baby name shinar. Meaning of shinar. What does shinar mean? shinar origin. Information about shinar.

Shinar originates in Biblical language and means Watch of him that sleeps