Shira
Shira Origin:
Hebrew
Shira Pronounce:
Meaning of Shira:
Tune.
Shira in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Shira?
BOYS
GIRLS
+ Shira

Meaning and origin of the baby name shira-2. Meaning of shira-2. What does shira-2 mean? shira-2 origin. Information about shira-2.

Shira originates in Hebrew language and means Tune.